Pozvánka na členskou schůzi družstva – středa 27.6.2018 od 18.30

Místo konání: PŘÍZEMÍ DOMU

Program schůze:

1. projednání postupu a podmínek převodu bytů do vlastnictví členů družstva

2. schválení převodu bytů do vlastnictví členů družstva

3. schválení povinnosti členů družstva, kteří budou mít převedeny jednotky do vlastnictví, hradit splátku úvěru (dluhové služby) připadající na jimi vlastněnou jednotku na Fond dluhové služby

4. projednání a schválení převzetí správy domu Společenstvím vlastníků Prachnerova 674/8, Praha 5 k 1.1.2019

5. udělení pověření představenstvu družstva pro jednání na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Prachnerova 674/8, Praha 5 ohledně výše zálohy na služby, odvodu do fondu oprav a výše mimořádné zálohy pro zajištění financování chodu SVJ

6. schválení převodu prostředků na úhradu mimořádné zálohy pro zajištění financování chodu SVJ z fondu oprav družstva na fond oprav SVJ

7. schválení účetní závěrky za rok 2017

V Praze dne 5. června 2018

Představenstvo BD svolavatelé členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi družstva – úterý 19.12.2017 od 18.30

Místo konání: PŘÍZEMÍ DOMU

Program schůze:

1. schválení prohlášení vlastníka

2. vznik SVJ, včetně zvolení orgánů, další kroky spojené se založením SVJ

3. stanovy SVJ schválení

4. schválení úvěru na nově vzniklé SVJ /versus úvěr BD

5. schválení použití prostředků z prodaných členských podílů v družstvu na rekonstrukce domu

V Praze dne 30. listopadu 2017

Kateřina Šatochinová Přemysl Panuška představenstvo BD Svolavatelé členské schůze

Doplňující informace k členské schůzi družstva svolané na 19.12.2017

Vážení členové družstva,
k připojené pozvánce na členskou schůzi družstva Vám doplňujeme následující informace. S ohledem na předvánoční čas předpokládáme, že schůze bude maximálně věcná, abychom ji zkrátili na minimum nutného času. Pokud se nebude moci zúčastnit, prosíme Vás, abyste udělili plnou moc pro zastoupení na členské schůzi, aby nebyla ohrožena usnášeníschopnost členské schůze a mohli jsme se posunout dál s převodem bytů do SVJ.
K předloženému návrhu stanov jsme neobdrželi žádné zásadní připomínky ( název SVJ, úprava data pro vyúčtování), pouze návrh, aby statutárním orgánem SVJ byl předseda SVJ, jehož funkci by vykonávalo družstvo, nikoliv navržený výbor SVJ, neboť by to bylo pružnější a hospodárnější. S tímto závěrem nesouhlasíme, protože fakticky za představenstvo družstva, které by vykonávalo funkci předsedy SVJ, jedná a podepisuje úplně stejný počet osob, jako za výbor SVJ. Navíc cílem je, aby souběžná existence družstva a SVJ byla co nejkratší, protože v tomto případě je nutno nést celou řadu nákladů dvakrát (bankovní účty, účetnictví, atd.). Jakmile to tedy bude možné, přistoupíme k likvidaci družstva a pak by bylo nutno měnit stanovy a zakotvit do nich jako statutární orgán výbor SVJ. I s tím jsou spojeny další náklady a čas. Z tohoto důvodu ponecháváme v předloženém návrhu stanov SVJ výbor jako statutární orgán SVJ.
Co se týká vznesené otázky k vypořádání členských vkladů při privatizaci domu a pak dále vklady získané za prodej volných bytů / podílů/ – znovu si odsouhlasíme jejich použití. V minulosti jsme na schůzích několikrát probírali. Aby toto téma bylo uzavřeno, celé si znova probereme a znova odsouhlasíme na ČS.
Členské vklady byly použity na koupi domu a pozemku v privatizaci s MČ Praha 5 v roce 2006, tyto peníze byly fyzicky vynaloženy a jsou účetně zaznamenány. Podíl 1/18 za volný byt byl zahrnut do výše tohoto vkladu a uhrazení kupní ceny domu/pozemku v roce 2006. Fyzicky tyto peníze samozřejmě nemáme. Díky prodeji volných bytů jsme získali další prostředky, které jsme využili na rekonstrukci domu a pokryly část nákladů. Ani tyto získané vklady se nebudou vyplácet/vyúčtovávat. Účetně se převede oproti vynaloženým nákladům.
Základní členský vklad ve výši 5000,-Kč se při průběhu likvidace bude vypořádávat oproti vzniklým nákladům. ZČV zůstává účetně během trvání BD/členství, až do likvidace, dle dostupných informací.
V neposlední řadě Vás upozorňujeme na to, že při přípravě smluv o převodu vlastnictví jednotky bude vycházeno z údajů v seznamu členů družstva. V případě, že se jakékoliv údaje změnily, prosíme Vás o jejich aktualizaci a doložení. To se týká zejména manželů, coby společných členů družstva – v těchto případech bude jednotka převáděna do společného jmění manželů. Naopak v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu, bude připravována smlouva o převodu jednotky do výlučného vlastnictví manžela, který je členem družstva.

S pozdravem,
Kateřina Šatochinová a Přemysl Panuška
za představenstvo BD Prachnerova 8